Logo

Kompletní výrobní linka pro Centrum Pæle

Společnost Centrum Pæle A/S je členem skupiny Centrum. Společnost je jedním z největších evropských výrobců žele­zobetonových základových pilotů. Společnost představila na konci roku 2016 kompletní linku na spojky pro CPG piloty. Pilo­tové spojky se používají na spojování železobetonových pilotů, v případě, že pilot je příliš dlouhý a přesahuje maximální mož­nou přepravní délku nebo maximální výrobní délku. Pilotové spojky se využívají ke spojení pilotů přímo na staveništi, je to velice efektivní a rychlé a nehrozí zde riziko, že by mohla být nějak narušena integrita již hotových pilotů.

Centrum Pæle

Výrobní linka vyrobí 120 000 spojek pilotů ročně

S ohledem na velký počet pilotových spojek, které společ­nost potřebuje, rozhodla se kontaktovat firmu Valk Welding, která ve spolupráci se svým dánským partnerem z Norre Aby měla navrhnout a dodat zcela automatizovanou výrobní lin­ku pro předpokládanou výrobu 120 000 kusů ročně. Poté co firma při nepřetržitém provozu vyráběla 150 000 kusů ročně, rozhodla se pro vylepšení stávající linky, aby zde bylo možné vyrábět více typů pilotových spojek o různých rozměrech. Celý upgrade linky byl dokončen v létě 2018. Toto vylepšení zahrnovalo nové typy přípravků, nového svařovacího robota a rozšíření programovacího softwaru o programování PLC, tak aby celý systém zvládal větší množství produktových variací.

Od plechového polotovaru po hotový výrobek

Proces výroby pilotových spojek vyžaduje podávání mate­riálu, ohýbání a kontrolu rozměrů plechových částí, které si řídí sám robot. Robot si sám podává, následně polohuje jednotlivé montážní díly, poté je svaří do kompletních CPG pilotové spojky. Po montáži a následném svaření jsou CPG pilotové spojky opatřeny čepy a je na ně nanesena protiko­rozní vrstva, následně se uloží na palety, zabezpečí se proti pohybu a povětrnostním podmínkám. Valk Welding dodal firmě Centrum Pæle A/S celou tuto výrobní linku. Ta obsahuje 4 manipulač­ní roboty Panasonic a dva svařovací roboty Panasonic, ohraňovací lis, zařízení pro laserové měření, speciální podavače, tisk štítků, čtečku čárových kódů, odkládací místa pro skladování meziproduktů, několik speciálních dávkova­cích systémů, podavače palet, upevňovací a balící systémy, vše je propojeno válečkovým dopravníkem. Díky všem těmto zařízením je celý výrobní proces zcela bez obsluhy.

Manipulace a svařování

Nejvýznamnější roli, kterou Valk Welding se­hrál bylo dodání buňky, ve které dva manipu­lační roboti spolupracovali se dvěma svařo­vacími roboty, kde svařovali zamykací části pilotových spojek. Abychom docílili požadova­né výstupní kapacity, zvolili jsme dva spolupra­cující roboty, kteří vyrábí zcela synchronně. Po svaření pilotní spojky ji manipulační robot po­loží na ochlazovací dopravník. Díky integrova­né „sekvenční optimalizaci“ buňka optimalizu­je cykly montáže a svařovacích prací pro každý jednotlivý kus. Z chladícího dopravníkového pásu míří pilotní spojky přímo do paletovací buňky. Celou linku obsluhuje pouze jeden zaměstnanec, který dohlíží na celou linku a dbá na to, aby byla řádná dodávka materiálu a odváží palety s pilotními spojkami, které jsou rovnou připraveny k odeslán

Celková efektivita zařízení (oee)

Ovládání výrobní linky se skládá ze sady chytrých softwarů, sady programů pro svařovací roboty, Ovladač PLC pro svařovací přípravky, podavače, pomocných systémů, dvou dotykových displejů se funkcemi HMI a zobrazováním. Integrovaný OEE systém monitoruje veškeré výrobní procesy a využívá při tom PLC. Což znamená, že všechny funkce, jako je například pohyb přípravku, otevírání a uzavíraní operací. Vše se zapisuje, doba výroby, odstávky, prostoje, kdy se například čeká, než se nalezne chybějící materiál, počet vyrobených kusů a veškerá další důležitá data se zapisují do OEE systému. Díky údajům z OEE systému může operátor nebo vedoucí linky velice snadno optimalizovat celý cyklus, tak aby při výrobním procesu bylo co nejméně odstávek a prostojů.

Nad rámec systému OEE byl do výrobní linky integrován také systém, který je schopen sledovat celý proces výroby každé CPG pilotní spojky a veškeré údaje zapisuje přímo pod ID každého kusu. Tento systém zajistí, že který­koliv kus se dá zpětně vystopovat až přímo k počátečnímu materiálu, který byl použit.
www.centrumpaele.dk

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.