System Trailers 2015_0649 kopie

Ledtiden sänkt med 30 %

Trailers Fahrzeugbau GmbH bygger kompletta släp och trailers åt lastbil­stillverkare. Företaget strävar ständigt efter att producera stora volymer och ett brett utbud så konkurrenskraftigt som möjligt. Den tyska trailertillver­karen har minskat sina ledtider med 30 % sedan de bytte till Valk Weldings svetsrobotsystem. Men företaget har högre ambitioner än så. Tillsammans med Valk Welding vill System Trailers förbättra kvaliteten och sänka kostna­derna ytterligare.

Konkurrensen mellan trailerbyggarna är mördande. System Trailers i Twist, Tyskland, är en oberoende och namnkunnig tillverkare av trailers och släp. I fabrikskomplexet tillverkas 60 till 70 trailers i veckan. 70 % av företagets omsättning genereras utomlands. Direktör Ralf Saatkamp: ”Vår strategi är att möjlig­göra gynnsamma köpvillkor och högeffektiva tillverkningsprocesser genom att kombinera behoven hos flera olika lastbilstillverkare. På så sätt kan vi erbjuda våra klienter en jämn och hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.” System Trailers har anpassat organisatio­nen, tillverkningen och datoriseringen till ett brett utbud i en produktionsmiljö med stora volymer.

Program i stort sett utan korrige­ring i svetsroboten

System Trailers använde redan svetsrobotar vid svetsning av balkar och chassikomponen­ter när man övergick till ett svetsrobotsystem från Valk Welding. Ralf Saatkamp: ”Eftersom företaget tillverkar så många olika trailers är ti­den som går åt för att konfigurera om svetsro­boten en avgörande faktor. Vi letade efter en partner som kunde arrangera hela program­meringssystemet på ett flexibelt sätt. I den här jämförelsen utmärkte sig Valk Welding med systemet DTPS för offline-programmering. För­utom att vi investerat i ett svetsrobotsystem för svetsning av balkarna har vi också övergått till offline-programmering. Svetsrobotarna kan arbeta enligt programmen i stort sett helt utan korrigeringar. Det första svetsrobotsystemet från Valk Welding och de kreativa idéer som företaget använder för att utnyttja svetsrobo­tarnas egenskaper mer effektivt imponerade på oss.”

Tre identiska svetsrobotsystem

Två år senare levererade Valk Welding ytter­ligare två likadana svetsrobotsystem. Alla tre svetsrobotsystem är utformade för att svetsa balkar med en standardlängd på 13,65 m. De två senaste svetsrobotarna placerades bredvid varandra i en höger- och en vänsterbyggd kon­figuration. De balkar som svetsas i den högra svetsroboten tippas automatiskt och transpor­teras sedan till det andra svetsrobotsystemet, där den andra sidan svetsas. Det är bland an­nat tack vare denna logistiska automation som System Trailers har lyckats minska ledtiden för balkarna med 30 %.

Partnerskap

Ralf Saatkamp: ”Vi har en mycket effektiv kon­figuration. Eftersom vi noggrant kan övervaka tillverkningen av ett stort antal produkter i stora tillverkningsvolymer kan vi erbjuda kunderna både kostnads- och kvalitetsfördelar. Vi har gjort ett medvetet val att inte mark­nadsföra oss med vårt eget märkesnamn. 95 % av alla trailers som vi tillverkar är försedda med klientens logotyp när de lämnar fabriken. Det ger oss möjligheten att tillverka kundan­passade produkter under mycket gynnsamma villkor. Det gör vi eftersom vi vill ha nära sam­arbete med kunderna så att vi kan uppfylla deras önskemål. Och det gäller även för vårt samarbete med Valk Welding.”

Automatisk programmering

”Vårt mål är att fortsätta öka omsättningen. Just nu har vi bara en enda anställd som ägnar två dagar i veckan åt offline-programmering i DTPS. Men vi vill fortfarande integrera programmeringen ytterligare i arbetsflödet. För att åstadkomma detta har vi nu ett nära samarbete med Valk Welding för att automa­tisera programmeringen av svetsrobotar med APG med stöd av CAD-data, kopplat till ERP. Även i detta sammanhang var företagets sär­ skilda egenskaper tydliga. Förutom företagets know-how innefattar detta också motivation, innovation och tillfredsställelsen av att utarbeta lösningar.”

Svetsfogspårning med lasersensorn Arc-Eye

Nästa steg är att använda Arc-Eye, övervak­ningssystemet för svetsfogar. De toleransskill­nader och spänningar som uppträder under svetsningsprocessen gör det nödvändigt att kontrollera att svetsfogens faktiska position stämmer överens med den programmerade positionen. Det går inte att förutse avvikelser, och därför måste programmet korrigeras i efter­hand. För detta ändamål använder Valk Welding Quick Touch (trådsökning) och Arc-Sense för att lokalisera och sedan spåra svetsfogen. För att påskynda processen och ytterligare förbättra svetsens kvalitet kommer System Trailers att använda Valk Weldings Arc-Eye svetsspårnings­system. Arc-Eyes lasersensor är monterad framför svetsbrännaren och den avsöker arbets­stycket i cirkelrörelser för att göra en komplett 3D-bild av svetsfogen. Ralf Saatkamp: ”Arc-Eye-systemet säkerställer alltså att svetsroboten följer svetsfogen exakt för att ge en tillförlitlig svetsfog. Det gör det också möjligt att ta ytterligare ett steg mot att minska cykeltiden över 13,65 m.”

www.system-trailers.de

Anmodan om upplysningar
“Det första svetsrobotsyste¬met från Valk Welding imponerade på oss”

Ralf Saatkamp

Tillbaka till översikt