Kemeling 1

Kemeling Kunststoffen robotiserar värmesvetsningsprocesser

Värmesvetsning av plastplattor är en nästan helt manuell process, varvid erfarna specialister värmer upp båda plattelementen med en elektrisk strängsprutmaskin i en kontinuerlig rörelse och samtidigt tillför material. Kemeling Kunststoffen, etablerat i det holländska samhället Naaldwijk, fick idén att låta en robot utföra uppgiften och kontaktade därför Valk Welding. Till att börja med var roboten för plastsvetsning avsedd för värmesvetsning av stora, runda vätsketankar, men nu utnyttjas varje ledig stund också för andra arbetsstycken. Verkställande direktör Robert Kemeling: "Vi upptäcker ständigt nya tillämpningar."

Kemeling Kunststoffen tillverkar plastbehållare, tankar, brunnar, lådor och höljen för bruk inom bl.a. lant- och trädgårdsbruk, jakt- och skeppsbyggnad, vattenbehandling och allmänna verk, etc. Oftast för förvaring av flytande och fasta material. 80 % av produkter som företaget tillverkar är gjorda av HDPE planskivor med en tjocklek mellan 6 och 30 mm. Skivorna blir måttskurna, sätts och förbinds genom stumsvetsning eller värmesvetsning, varefter de enskilda komponenterna sammanfogas till en slutprodukt.

Självutvecklat koncept
Robert Kemeling: "Den högvärdiga förbindelsen mellan plandelarna kräver en diplomerad svetsare, medan en robot också kan skötas av en outbildad anställd. För programmeringen krävs dock kunskaper på akademisk studentnivå. Därför anlitade vi studerande praktikanter för att undersöka möjligheterna för robotautomatisering. Vi använde en ABB-robot som vi redan hade till att förbereda en testuppställning för värmesvetsning av HDPE-skivor. Valk Welding utarbetade detta koncept till en uppställning där runda tankar med en diameter på 3 m värmesvetsades både från insidan och utsidan mot en stödplatta. Bordet roterar med en hastighet som strängsprutan kan hinna med.

Valk Weldings kraft ligger särskilt i hur de översatte vårt koncept till en fungerande robotcell, med eftertryck på robotens styrning och kommunikation med vridbordet.”

Ren process utan kritiska toleranser
Under processens lopp tillfogas plast från spolen medan strängsprutan värmer upp materialet i båda plandelarna, så att de tre elementen bildar en mycket stark molekylär förbindelse. Hessel Luiten, som följde hela projektet som praktiserande student ”industriell produktdesign” och nu ansvarar för programmeringen och den vidare robotanläggningen: "Det är en fullständigt ren process varvid ingen rök avges, till skillnad från svetsning av metall. Dessutom är toleranserna mindre kritiska. Så länge roboten håller strängsprutan i rätt lutning mot den stående skarven, blir materialet tillräckligt uppvärmt för att smältas. Den viktigaste kunskapen och erfarenheten har att göra med hur dimensionsförlusten som uppträder till följd av smältningen kan kompenseras."

Besparade arbetskostnader
Den största finansiella vinsten består av besparade arbetskostnader och den garanterade kvaliteten. Robert Kemeling: "Vår produktionskapacitet har ökats, eftersom en ensam arbetare nu kan arbeta med två behållaren samtidigt. Dessutom utförs arbetet i en konstant, oavbruten rörelse, vilket garanterar en hög och jämn kvalitet. Vidare är strängsprutans hantering en tung belastning för specialisten."

Kemeling%202.jpg

www.kemeling.nl

 

 

 

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt