Joskin

Joskin, fabrikant van voertuigen voor mestverspreiding en landbouwtransportsystemen, heeft in de afgelopen twee jaar flink geÔnvesteerd in capaciteitsuitbreiding en vernieuwing van zijn lasafdeling.

Joskin, fabrikant van voertuigen voor mestverspreiding en landbouwtransportsystemen, heeft in de afgelopen twee jaar flink geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding en vernieuwing van zijn lasafdeling. In de productievestiging in Soumagne, nabij Luik, zijn inmiddels al zeven lasrobotsystemen in ge bruik genomen en staan de volgende op stapel. Joskin weet daarmee niet alleen de productiviteit sterk op te schroeven, maar vooral ook een hogere en constante kwaliteit te berei ken. Joskin koos daarbij voor de nieuwste lasrobottechnolo gie van de Panasonic TAWERS lasrobots en het DTPS G2 offline programmeer systeem.

Joskin behoort met meer dan 650 werkne mers en vestigingen in België, Frankrijk en Polen op dit moment tot de grootste produ centen van landbouwvoertuigen in Europa. De groei van het bedrijf is in een stroomver snelling gekomen door een aantal succesvolle producten waarvoor Joskin alle onderdelen in eigen beheer produceert. Sinds de start van productievestigingen in Frankrijk en Polen medio 2000 is de omzet verdrievoudigd.

Aanvankelijk robotmoe

Logisch dat een bedrijf met een dergelijke omvang al in een vroeg stadium lasrobots heeft ingezet. Toch is het Joskin nooit gelukt daar het gewenste resultaat mee te bereiken. Productiedirecteur Didier Joskin licht toe waardoor dat kwam: “De operator was meer bezig met het programmeren en optimali seren van de robots dan met de productie. Daarnaast hadden we veel problemen met kalibratie en we kregen een aantal producten niet goed gelast. De cyclustijden liepen daar door behoorlijk uit en dat leverde uiteindelijk een slechte productiviteit op. Tot voor kort waren we eigenlijk behoorlijk robotmoe. We hebben ons zelf toen de vraag gesteld of we niet beter weer over konden stappen naar handmatig lassen in onze vestigingen in België en Polen.”

Valk Welding overtuigde

Met de nodige scepsis heeft Joskin in de zomer van 2006 een aantal leveranciers een voorstel laten doen, met als belangrijkste wens zowel de productiviteit/flexibiliteit, als de kwaliteit met inzet van lasrobots te vergroten. Didier Joskin: “We hebben een hydraulische cilinder, een product waar we de meeste problemen mee hadden, als testobject meegegeven. Valk Welding leverde door een goede voorbereiding een perfect product af en wist ons met haar faciliteiten in Alblasserdam zowel op technisch als op company-niveau te overtuigen. Bovendien hebben beide bedrijven meer raakvlakken dan men op het eerste gezicht zou denken: een sterk familiaal karakter met gedreven medewerkers, een marktleidende positie met een technisch vooraanstaand product en een sterke groei gecombineerd met gezonde toekomstvooruitzichten. We besloten daarop een nieuw systeem van Valk Welding als pilot in gebruik te nemen. Daarna is alles heel snel gegaan. De kwaliteit was perfect, de productiesnelheid lag 25% tot 50% hoger, we hadden geen storingen en uiteindelijk bleek de set-up time vele malen korter dan wat we gewend waren. We hebben toen besloten alle 6 bestaande lasrobots door Panasonic Tawers lasrobots te vervangen.”

Hydraulische cilinders

Juist het gerobotiseerd lassen van de hydrau lische cilinders gaf bij Joskin de meeste pro blemen. Voor Joskin was het welslagen van dit product dan ook belangrijk bij de keuze om al of niet met robotlassen verder te gaan. Technisch adviseur van Valk Welding, Peter Pittomvils: “Joskin maakt alle hydraulische cilinders voor haar voertuigen in eigen huis. Kijk je naar de grote variatie van het aantal producten van Joskin, dan krijg je ook een indruk van de aantallen. Robotlassen levert in dat geval dan ook wel wat op. Probleem zat vooral in het lassen van de nippel op de cilinder. Door de sterke warmte-ophoping op een klein oppervlakte wordt niet de vereiste rondheid van de cilinder gehaald. Door onze expertise en het gebruik van het nieuwe SP MAG lasproces is het ons gelukt dat wel te bereiken.”

Standaard systemen voor subassemblies

Van de zeven lasrobotcellen die Valk Welding aan Joskin heeft geleverd, zijn de eerste vier gebaseerd op een H-frame concept met twee opspantafels, manipulator en sneloop deuren. Met deze relatief eenvoudige opzet last Joskin voornamelijk kleine onderdelen en subsamenstellingen. Om een lasrobot meerdere opspantafels te laten bedienen is een vijfde cel uitgevoerd met een robot op een langsverplaatsing. Met deze opzet lukt het een hoge inschakelduur van de lasrobot te realiseren. De werkstukken worden immers opgespannen en uitgenomen terwijl de robot op een ander station last. Onlangs zijn nog twee standaard cellen toegevoegd. Didier Joskin: “Met inzet van deze zeven cellen zijn we er in geslaagd meer producten te maken met een “werkshift” minder en alle laswerk volledig te integreren. Bijkomend hebben we zo ook een gegarandeerde extra capaciteit voor de toekomst.”

Nieuwste generatie lasrobots

Valk Welding heeft voor de nieuwe lasrobot cellen de nieuwste generatie TAWERS lasro bots van Panasonic ingezet. Bij deze, specifiek voor het booglasproces ontwikkelde robot, zijn lasmachine en robot in één besturing geïntegreerd. Door de zeer hoge communi catiesnelheden die daarmee worden bereikt, is de TAWERS de meest geavanceerde en snelste lasrobot op de markt. Didier Joskin: “De TAWERS lasrobot is een typisch ver door ontwikkeld Japans kwaliteitsproduct, met een hoge betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijk te programmeren. De lasstroombron is uniek en maakt tal van softwarematige functio naliteiten mogelijk, waaronder een spatvrij lasproces en geïntegreerde lasdataregistratie. Voor ons is de ‘collision detector’ van groot belang. De lasrobot schakelt bij een ‘botsing’ over op soft-servo, waardoor de robotarm als het ware soepel wordt en geen schade op kan treden aan toorts en robotarm en waardoor opnieuw kalibreren niet meer nodig is.”

Offline programmering

Het offline programmeren levert een belangrijke bijdrage aan de productiviteits winst van de TAWERS lasrobots. Valk Welding maakt daarbij al meer dan tien jaar succesvol gebruik van het mede door haar ontwikkelde programmeer- en simulatiesysteem DTPS G2. De robotoperator heeft daarmee de planning van de hele lasproductie in handen en kan buiten de productie om zijn lasprogramma’s voorbereiden. Dat levert niet alleen een ho gere inschakelduur van de lasrobots op, maar maakt ook een hoge mate van flexibiliteit mogelijk. Seriegroottes zijn daarom niet lan ger meer bepalend voor een rendabele inzet van lasrobots.

Total solution partner

Joskin was zich ervan bewust dat uitstekende kwaliteit en een storingsvrije aanvoer van lasdraad essentieel zijn om een maximale output te realiseren. Joskin heeft daarom vrijblijvend testen gedaan met de massieve Valk Welding lasdraad in Ecodrums. Tot grote verrassing van Joskin was naast het spatloze eindresultaat ook de storingsloze draadaan voer met deze lasdraad een opmerkelijk feit. De prijs- en productietechnische voordelen waren reden voor Joskin alle robots op Valk Welding lasdraad te zetten. Met Valk Welding als “Total Solution Partner” heeft bovendien Joskin slechts één aanspreekpunt. Naast de lasdraad zijn ondertussen ook Panasonic lasmachines en bijhorende consumables in bedrijf genomen.

Complete kiepwagens aflassen

Nu Joskin de smaak van het robotlassen te pakken heeft, is de stap gezet naar het aflassen van grotere werkstukken. Met de eerstvolgende lascel die inmiddels bij Valk Welding in Alblasserdam is opgebouwd, gaat Joskin complete bakken voor haar kiepwa gens aflassen. Didier Joskin: “De techniek daarvoor is aanwezig, evenals de interne logistiek. Probleem zit meer in het constru eren van de juiste mallen. Met deze nieuwe lasrobotcel willen we dagelijks 6 kiepwagens in een 1,5 ploegendienst aflassen.”

Kredietcrisis biedt nieuwe kansen

Door de inzet van de nieuwe lasrobotcellen is het Joskin gelukt de productie sterk op te voeren, zonder extra mensen op de werk vloer. Didier Joskin: “Al moet ik zeggen dat die extra mensen in onze regio ook moeilijk te vinden zijn. Door de hoge productiesnel heid hebben we de levertijden kunnen ver korten. Nu door de kredietcrisis de orders zijn afgenomen, komt er meer lucht in de produc tie en de organisatie. We hebben nu voor het eerst tijd om ons ook op nieuwe markten te richten. Momenteel zijn we met onze producten aanwezig in meer dan 30 landen en breiden wij ons netwerk uit naar Oost Europa, terwijl eveneens de landen waar we reeds langer actief zijn met toenemende marketing verder uitgebouwd worden.

Blijven investeren in lasrobottechnologie

Didier Joskin: “Ondanks de wat zwakkere economische tijden zijn onze verwachtin gen positief. We willen graag verder blijven investeren in lasrobotisering om de ver wachte groei in omzet bij te kunnen houden. Binnenkort zullen we onze 24.000ste tank en de 7.000ste kiepwagen afleveren.

www.joskin.com

Direct informatie aanvragen

Terug naar het overzicht