Joskin

Joskin, výrobce vozidel pro rozptylování hnojiva a systémů zemědělské dopravy, v uplynulých dvou letech investoval silně do rozšíření kapacity a obnovy svého svařovacího oddělení.

Joskin, výrobce vozidel pro rozptylování hnojiva a systémů zemědělské dopravy, v uplynulých dvou letech investoval silně do rozšíření kapacity a obnovy svého svařovacího oddělení. Ve výrobní pobočce v Soumagne v blízkosti Lu tychu je v současné době již sedm systémů pro robotické svařování, které zde začaly být používány, a další čekají na zavedení. Joskin jimi nejen silně zvýšil produktivitu, ale i dosáhl vyšší a konstantní kvality. Joskin přitom zvolil nejnovější technologii robotického svařování firmy Panasonic TAWERS a offline programo vací systém DTPS G2.

Joskin patří s více než 650 ti zaměstnanci a pobočkami v Belgii, Francii a Polsku v současné době k největším výrobcům zemědělských vozidel v Evropě. Provoz podniku začal nabírat raketovou rychlost díky řadě úspěšných výrobků, pro něž Joskin vyrábí všechny součásti ve vlastní režii. Od zahájení činnosti výrobních poboček ve Francii a Polsku v polovině roku 2000 se obrat ztrojnásobil.

Počáteční únava z robotů

Je logické, že podnik s takovýmto ob jemem již v rané fázi začal používat svařovací roboty. Přesto se však firmě Joskin nikdy nedařilo jimi dosáhnout požadovaného výsledku. Ředitel výroby Didier Joskin vysvětluje, proč tomu tak bylo: “Operátor se zabýval více pro gramováním a optimalizací robotů než vlastní výrobou. Kromě toho jsme měli spoustu problémů s kalibrací a svařování některých výrobků nebylo dobré. Časy cyklů se tím značně prodloužily a to mělo nakonec za následek nízkou produkti vitu. Až do nedávna jsme byli vlastně roboty značně unaveni. Tehdy jsme si sami položili otázku, zda by nebylo lepší se vrátit k ručnímu svařování v našich pobočkách v Belgii a Polsku..”

Valk Welding přesvědčila

S potřebnou skepsí Joskin v létě 2006 předložil řadě dodavatelů návrh, kdy jeho hlavním požadavkem bylo zvýšit jak produktivitu/pružnost, tak kvalitu pomocí svařovacích robotů. Didier Joskin: “Přidali jsme jako testovací objekt hydraulický válec, výrobek, s nímž jsme měli největší problémy. Valk Welding dodal díky dobré přípravě dokonalý výrobek a dokázal nás se svými prostředky v Alblasserdamu přesvědčit jak technicky tak na úrovni společnosti. Kromě toho mají oba podniky více styčných ploch, než by se na první pohled zdálo: silně rodinný charakter se zdatnými spolupracovníky, vedoucí pozici na trhu s technicky vyspělými výrobky a silný růst v kombinaci se zdravými vyhlíd kami do budoucnosti. Rozhodli jsme poté vyzkoušet nový sys tém firmy Valk Welding. Pak šlo všechno velice rychle. Kvalita byla dokonalá, rychlost výroby se o 25% až 50% zvýšila, neměli jsme žádné poruchy a nakonec se ukázalo, že nastavovací časy jsou mno hem kratší, než jsme byli zvyklí. Rozhodli jsme se pak všech šest tehdy používaných svařovacích robotů nahradit svařovacími roboty Tawers firmy Panasonic.”

Hydraulické válce

Právě robotické svařování hydraulických válců způsobovalo u firmy Joskin největší problémy. Pro firmu Joskin byl proto úspěch tohoto výrobku rovněž důležitý při volbě, zda se bude či nebude pokračovat s robotickým svařováním. Technický poradce firmy Valk Welding, Peter Pittom vils: “Joskin vyrábí všechny hydraulické válce pro svá vozidla ve vlastní továrně. Podívejte se na velkou variabilitu řady výrobků firmy Joskin, a získáte představu o počtech. Robotické svařování proto v tomto případě také něco přináší. Problém byl především ve svařování příruby na válci. Kvůli silnému nahromadění tepla na malé ploše se nedosáhlo požadované ku latosti válce. Díky naší odborné zdatnosti a použití nového svařovacího procesu SP MAG se nám podařilo toho dosáhnout.”

Standardní systémy pro dílčí montážní jednotky

Ze sedmi buněk pro robotické svařování, které firma Valk Welding dodala firmě Joskin, byly první čtyři založeny na kon cepci rámu H se dvěma upínacími stoly, manipulátorem a rychlonavíjecími dveřmi. S touto relativně jednoduchou koncepcí svařuje Joskin především malé součástky a podsestavy. Aby mohl svařovací robot obsluhovat více upínacích stolů, byla provedena pátá buňka s robotem na podélném pojezdu. S touto koncepcí se daří realizovat vysokého koeficientu hoření oblouku.. Obrobky se totiž upínají a vyjímají, zatímco robot svařuje na jiné stanici. Nedávno byly připojeny ještě dvě standardní buňky. Didier Joskin: “Díky použití těchto sedmi buněk se nám podařilo vyrobit více výrobků, přičemž jsme ušetřili jednu “pracovní směnu” a veškeré svařovací práce jsme plně inte grovali. Navíc máme také zaručenou další kapacitu pro budoucnost..”

Nejnovější generace svařovacích robotů

Valk Welding použil pro nové buňky robotického svařování nejnovější ge neraci svařovacích robotů TAWERS firmy Panasonic. U tohoto robotu, speciálně vyvinutého pro proces obloukového svařování, jsou integrovány svařovací stroj a robot do jednoho celku. Díky velice vysoké komunikační rychlosti, která je tím dosažena, je TAWERS nejpokročilejším a nejrychlejším svařovacím robotem na trhu. Didier Joskin: “Svařovací robot TA WERS je typický vysoce vyvinutý japonský kvalitní výrobek, s vysokou spolehlivostí a snadným programováním. Svařovací zdroj je jedinečný a umožňuje řadu softwarových funkcí, mimo jiné svařovací proces s minimálním rozstřikem a s inte grovanou registraci dat o svařování. Pro nás je také velice důležitá sofistikovaná detekce kolizí. Svařovací robot se přepne při ‘kolizi’ do módu soft-servo, čímž se rameno robotu zpružní, a tudíž se mini malizuje možnost poškození hořáku nebo ramene robotu, a tím se taktéž minimali zuje potřeba případné kalibrace.”

Programování offline

Programování offline přispívá významně ke zvýšení produktivity svařovacích robotů TAWERS. Valk Welding přitom již déle než deset let úspěšně používá programovací a simulační systém DTPS G2, který pomohla vyvinout. Operátor robotu má díky jemu v rukou plánování celé svařovací výroby a může mimo stroj připravovat své svařovací programy. To přináší nejen vyšší míru produktivního využití svařovacích robotů, ale umožňuje i vysokou míru flexibility. Velikosti sérií již proto nejsou podstatné pro rentabilní nasazení svařovacích robotů.

Partner pro totální řešení

Firma Joskin si byla vědoma toho, že výtečná kvalita a bezporuchové podávání svařovacího drátu jsou zásadní pro realizaci maximálně efektivního využití robotů. Joskin proto nezávisle prováděla testy s plným svařovacím drátem firmy Valk Welding v sudech Ecodrums. K jejímu velkému překvapení byla pozoruhodným přínosem kromě konečného výsledku bez rozstřiku také bezproblémové podávání tohoto svařovacího drátu. Cenové a výrobně technické výhody byly důvodem pro firmu Joskin, aby všechny roboty převedla na svařovací drát firmy Valk Welding. S firmou Valk Welding jakožto “Partnerem pro totální řešení” stačí firmě Joskin nasazení jediné kontaktní osoby. Kromě svařovacího drátu byly mezitím do podniku začleněny také svařovací stroje Panasonic a příslušné spotřební vyba vení.

Svařování kompletních sklopných vozíků

Poté, co Joskin přišla na chuť robotickému svařování, byl učiněn krok směrem ke svařování větších kusů. S následujícím svařovacím systémem, který byl mezitím u firmy Valk Welding v Alblasserdamu zkonstruován, začne firma Joskin svařovat kompletní sklápěcí nástavby pro svá přívěsná vozidla. Didier Joskin: “Technika je k dispozici, rovněž tak interní logistika. Problém je spíše v konstrukci správných přípravků. S tímto novým systémem pro robotické svařování chceme svařit denně 6 sklápěcích nástaveb za 1,5 směny.”

Úvěrová krize poskytuje nové šance

Díky nasazení nových buněk pro robo tické svařování se firmě Joskin podařilo výrobu silně zvýšit, aniž musí být na sazeni další pracovníci. Didier Joskin: “I když musím říci, že tito lidé navíc se také v našem kraji těžko hledají. Díky vysoké rychlosti výroby jsme mohli silně zkrátit dodací lhůty. Nyní, kdy v důsledku úvěrové krize silně ubyly zakázky, má teď výroba a organizace více prostoru. Máme nyní poprvé čas, abychom se zaměřili na nové trhy. Momentálně jsme s našimi výrobky přítomni ve více než 30 zemích a rozšiřujeme naši síť do Východní Evropy, přičemž rovněž země, kde jsme již aktivní déle, se dále rozvíjejí pomocí dalších marketingových postupů.

Trvalé investování do technologie robo tického svařování

Didier Joskin: “Přes poněkud horší eko nomickou situaci jsou naše očekávání pozitivní. Rádi bychom i nadále investo vali do robotického svařování, abychom udrželi očekávaný růst obratu. Zakrátko dodáme naši 24 000. cisternu a 7 000. sklápěcí přívěs. www.joskin.com

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu